Du som kund kan vara trygg i att veta att vi har den kompetens som behövs för uppdraget. En fungerande redovisning är basen i det ekonomiska navet. Det skall ge dig kontroll och trygghet. Det skall ge dig tid att koncentrera tid och resurser till verksamheten och inte till administration. Vi ser till att din redovisnings sköts enligt gällande lagar och förskrifter och aktuella rekommendationer från bokföringsnämnden, redovisningsrådet och FAR.Vad kan vi göra för dig ?

– Löpande redovisning

Hantering av bolagets bokföring, löpande händelser och transaktioner. Vi bokför dina fakturor, kvitton, inbetalningar och utbetalningar. Hanterar aktuella avstämningar av bank- och plusgirokonton och ser till att du hålls informerad med ekonomisk återrapportering genom Balans- och resultaträkning.

– Projektredovisning

Har din verksamhet behov av att hålla reda på olika projekt ? Kanske behöver ni kunna hantera en separat redovisning av intäkter och kostnader till olika arbeten ? Kunna rapportera till en tredje part ? Eller så är det för en egen möjlighet till uppföljning av specifika projekt när det gäller intäkter och kostnader.

Vi tar tillsammans med Dig fram en enkel, fungerande modell och rutin för att hantera den löpande redovisningen på ett sådant sätt så att det möjliggör den återrapportering som Ni behöver och önskar.

 

– Resultatuppföljning

Vi hjälper dig redan från början att skapa en rutin som möjliggör uppföljning av din verksamhets och vilka faktorer som är påverkande. Genom att skapa denna möjlighet redan från början så erhålls grunddata som kommer vara en förutsättning den dag som man vill börja att arbeta med en resultatanalys. Då har vi redan en bra bas med grund data att tillgå.

Det är inget som behöver göras men genom att starta denna typ av hantering i ett tidigt skede så har man med så medel skapat en möjlighet till att få en relevant resultatuppföljning om man så skulle önska. l

– Kostnadsanalys

Vad har verksamheten för olika verksamhetsområden? vad kostar dessa? vad kostar bilar?, lokaler? telefon ? hur stor del står personalkostnaderna för?

Vi hjälper dig att sammanställning och uppföljning av verksamhetens kostnader och kan ge dig råd och återkoppling från såväl statistik, branschindex och inte minst från vår egen erfarenhet och kunskap från många års erfarenhet från olika typer av verksamheter. Allt för att du skall ha relevant information för att kunna fatta så bra beslut som möjligt.

Inom det här området har vi mångåriga samarbeten med såväl stora internationella revisionsbyråer som mindre lokalt belägna byråer. Allt för att kunna tillgodose just ditt bolags behov och krav.

Vi hjälper dig med val av revisor om du behöver

Vi hjälper Er även gärna under löpande år med olika rapporteringar och sammanfattningar så som :

  • Planering inför bokslut och årsredovisning
  • Månadsbokslut
  • Koncernredovisning

 

Ni är välkomna att kontakta oss oavsett företagsform eller storlek.